Ticari Elektronik İletiler için Aydınlatma Metni

Ticari Elektronik İletiler için Aydınlatma Metni

Güncelleme Tarihi: 03.04.2023

Undercover Pergola Alüminyum ve Cam Sistemleri İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.'ne (V.D / No: Küçük Yalı - 8920652109) (Under Cover) ait www.undercoverpergola.com (Websitesi) tüketicilere Websitesi’nde bulunan ve zaman zaman gamı değişebilecek ürünleri tanıtmak ve ürün bilgilerini sunmak amacıyla kurulmuş bir platformdur.

İşbu Kullanım Koşulları metni (Sözleşme) [Adres buraya gelecek], İstanbul adresinde kayıtlı Under Cover ile Websitesi’nde tanıtılan ve ürün bilgileri sunulan, Websitesi’ni ziyaret eden/erişim sağlayan kişiler (Kullanıcılar) arasındaki ilişkiyi düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Sözleşme, Under Cover ile Kullanıcı arasında akdedilmiştir. Sözleşme’de Kullanıcı ile Under Cover ayrı ayrı “Taraf” ve hep birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Kullanıcı, Websitesi’ne, ürünlerden yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın ziyaret ederek/erişim sağlayarak Sözleşme’de yer verilen tüm hüküm ve koşulları okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini elektronik ortamda onayladığını kabul ve beyan eder.

Sözleşme, ürünler sunulurken veya ürünler sunulmasa dahi Websitesi kullanılırken herhangi bir durumda uyulması gereken şart ve koşullar başta olmak üzere, Websitesi’nin kullanılması amacıyla hazırlanan diğer metinlerde olmayan hususların düzenlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI
Sözleşme’nin konusu, Websitesi’nin kullanım koşulları ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini belirlemektir. Websitesi, tüm alt bileşenleriyle ve alan adlarıyla birlikte bir bütün teşkil eder. Http, https, ftp, dns, veri tabanı, mobil, IOS, Android, e-posta, API ve benzeri tüm servisler ile Websitesi’ne yüklenen belge, fotoğraf, video ve benzeri her türlü dosya fiziksel olarak nerede barındırıldığına bakılmaksızın Sözleşme hükümlerine tabidir.

WEBSİTESİ KULLANIM ŞARTLARI
Kullanıcılar Websitesi’ni, Websitesi ara yüzüne erişim sağlamak suretiyle kullanmaya başlar. Kullanıcı, Sözleşme’de belirlenen koşullar altında ve yasal sınırlar çerçevesinde Websitesi’nden faydalanmak konusunda sınırlı bir kullanım hakkına sahiptir.

Kullanıcılar, Websitesi’ni kullanmakla yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine, etik kurallara ve internet kullanımına ilişkin tüm kural ve yasalara uymayı kabul ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcı, Websitesi’ni kullanırken Sözleşme'de ve Under Cover ile akdetmiş olduğu veya akdedeceği diğer sözleşmelerde yer alan tüm şartlara, Websitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve başta 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, hukuka aykırı herhangi bir faaliyette bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Websitesi’ni ziyaret etmekle, Websitesi’nin kullanılmasına ilişkin tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Under Cover’dan kaynaklanmayan herhangi bir sebeple (altyapısal ve/veya donanımsal sebepler vb.) herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, iletimde gecikme veya iletişim ağı başarısızlığı gibi teknik sorunlardan dolayı Websitesi ve Kullanıcı arasındaki iletişimde kesintiler, hizmet kalitesinde düşüşler olabilir. Bu kesintilerden dolayı Kullanıcı’nın yaşayacağı sorunlardan Under Cover sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı, Websitesi’nde yaptığı işlemleri Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için elzem olan koruyucu yazılımları kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Websitesi’nin işlevselliğini bozan, aşırı kaynak kullanan, sınırlandıran ya da bunlara zarar vermek için tasarlanmış ya da bu tür bozucu ya da zararlı etkide bulunabilme özelliğini haiz virüs, solucan, böcek, trojan ya da benzeri kod, dosya ya da programları kullanmayacak, bu tür kod, dosya ya da programlara karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alacaktır.

Under Cover sunduğu hizmetin sürekliliğini, kalitesini, doğruluğunu, kesintiye uğramayacağını, hatasız olduğunu veya virüs içermediğini veya diğer zararlı bileşenleri veya kusurları içermediğini taahhüt etmez.

Kullanıcılar, Websitesi’ni ziyaret ederken ve kullanırken; bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılan hukuka ve ahlaka aykırı eylemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • İşbu Sözleşme ve işbu Websitesi kapsamında akdedilecek diğer sözleşme hükümlerini ihlal etmek,
 • Yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri ile internet kullanımına ilişkin düzenlemelere aykırı davranmak,
 • Websitesi’ne kayıt/üyelik sırasında eksik, hatalı ve yanıltıcı bilgi vermek,
 • Kendisi ile ilgili güncel ve doğru bilgiler vermemek, hukuka aykırı olarak elde edilmiş başka bir kişiye ait bilgileri kullanmak,
 • Kullanıcılar’ın bilgilerini hukuka aykırı olarak elde etmek veya elde etmeye teşebbüs etmek,
 • Kendisine ait olmayan bilgiler ve/veya belgeler (gerçek veya hayali) ile birden fazla hesap oluşturmak ve/veya IP adresini değiştirerek/gizleyerek ya da başka yollarla Under Cover ve Kullanıcıları kendi kimliği hakkında yanıltacak şekilde Websitesi’ni kullanmak,
 • Under Cover tarafından yayınlanan bilgileri hukuka aykırı bir şekilde değiştirmek, kullanmak veya değiştirmeye ve kullanmaya çalışmak,
 • Under Cover’ın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek,
 • Hukuka aykırı, müstehcen, başkalarının mahremiyetini ihlal eden, pornografik, çıplaklık içeren ya da tasvir eden herhangi bir içerik yüklemek, paylaşmak, yayınlamak,
 • Under Cover ve/veya üçüncü bir kişinin itibarını zedeleyici veya Under Cover’ın faaliyetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak,
 • İletilmesi hukuka aykırı olan bilgileri iletmek ve/veya zincir posta (chain mail), yazılım virüsü gibi zararlı verileri paylaşmak,
 • Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden, haksız rekabet teşkil eden hukuka ve/veya ahlaka aykırı paylaşımda bulunmak,
 • Websitesi’nin çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek/engelleyecek davranış ve faaliyetlerde bulunmak, Websitesi’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmak, güvenlik sistemlerini engellemek, ve
 • Otomatik programlar hazırlayarak Websitesi’ni kullanılmaz hale getirmek veya bu yönde girişimde bulunmak.

Kullanıcı’nın bu yükümlülüklere aykırı hareket etmesi halinde Under Cover’ın hukuki ve cezai yollara başvurma hakkı saklıdır.

Websitesi’ne ilişkin aşağıdaki durum ve koşulların oluşması halinde Under Cover’ın sorumluluğu ve/veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktadır:

 • Kullanıcı’nın Websitesi’ni hukuka aykırı bir amaç için kullanması ve bu nedenle doğrudan ve/veya dolaylı olarak zararın meydana gelmesi,
 • Websitesi’nin kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek performans kaybı, eksiklik, hata, kesinti, internet data paketi harcamaları, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararların meydana gelmesi,

Kullanıcı, Under Cover’ın fikri mülkiyet haklarını, malvarlığı haklarını veya fikri mülkiyet haklarına konu olabilecek mal veya hizmetlere ilişkin herhangi bir hakkı ihlal teşkil edecek şekilde, Websitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, yazıları, istatistikleri, bilgilendirmeleri, içerikleri, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, yaymayacağını, dağıtmayacağını, aktarmayacağını işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Sözleşme ve Websitesi dolayısıyla akdettiği her türlü sözleşmeye uymakla yükümlü olup, Kullanıcı’nın herhangi bir şekilde aykırı hareketi nedeniyle Under Cover’ın uğradığı her türlü zararı ilk talep üzerine derhal, nakden ve defaten ödeyecektir.

Under Cover dilediği zaman bildirimde bulunmaksızın ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda Websitesi’ne erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

Under Cover, Kullanıcı’ya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın veya izin almaksızın soruşturma, kovuşturma, idari inceleme, denetim, kalite kontrol, bilgi güvenliği, risk analizi ve benzeri amaçlarla Under Cover hizmetleri kapsamında Kullanıcı’ya ait tüm veri, bilgi ve belgeyi kısmen veya tamamen inceleyebilir, denetleyebilir, görüntüleyebilir, izleyebilir, kaydedebilir, silebilir, işleyebilir ve yetkili mercilerle ve ilgili üçüncü kişilerle paylaşabilir. Bu husus kişisel verilerin ihlali, telif ihlali veya ticari sırların ifşası olarak nitelendirilemez. İşbu hak ve yetkinin kullanılması sebebiyle Kullanıcı’nın maddi veya manevi, akdi veya gayri-akdi temellerle tazminat talep etme hakkı yoktur.

Gerçek kişi Kullanıcı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre reşit olduğunu ve kısıtlı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Reşit olmayan ve/veya kısıtlı kişiler, kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi "Kullanıcı" olmanın sağladığı hak ve yetkilerden yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler Under Cover’ın sorumluluğunda değildir.

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Under Cover, Kullanıcı'nın Websitesi’nden yararlanabilmek için kendisine sağladığı gizli bilgilere ve kişisel verilere ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dâhil her türlü mevzuat ve Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası’ndan doğan yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul eder. Kullanıcı, sürekli olarak Websitesi’ni ve Websitesi’nde bulunan Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası’ndaki güncellemeleri takip etmekle yükümlüdür.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Kullanıcı, Websitesi’nin Under Cover’a ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. Websitesi’nin içeriği 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yer alıp korunmaktadır. Websitesi üzerinde yer alan her türlü yazılım, tasarım, kaynak kod, objekt kod, dizin, görsel veya içeriğin münhasıran hak sahibi kural olarak Under Cover’dır. Kullanıcı, hiçbir şekilde tersine mühendislik yapmayacağını ya da Websitesi’nin kaynak kodunu bulmak, elde etmek veya kopyalamak amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, herhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmeyeceğini, güvenlik şifreleme kodlarını kırmayacağını, SPAM mail veya zararlı yazılım girişiminde bulunmayacağını, aksi halde Under Cover ve üçüncü kişiler nezdinde doğacak her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

WEBSİTESİNİN SONLANDIRILMASI
Under Cover, her zaman Sözleşme’nin esasını oluşturan Websitesi’nin tamamını veya bir kısmını önceden bildirimde bulunmaksızın ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin sonlandırabilir.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Under Cover, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, Websitesi’nde ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda, Websitesi’nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ
Under Cover, Kullanıcı’nın onay vermesi yani ilgili onay kutucuğunu işaretlemesi halinde, Kullanıcı’nın SMS ya da e-mail adresini esas alarak iletişim bilgileri üzerinden Kullanıcı ile Under Cover tarafından yürütülen kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, tanıtımlar, reklâm, anketler, araştırmalar ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak ve bunlar hakkında bilgi vermek amaçlarıyla iletişime geçebilir.

Kullanıcı, kendisiyle bu kapsamda iletişime geçilmesini istememesi halinde sağlamış olduğu onayı geri alabilir. Onayın geri alınmış olması, Under Cover’ın tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre Kullanıcı’ya göndermesi zorunlu olan bildirimlerin yapılmasına engel teşkil etmez.

tr_TRTürkçe